ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្ត រហូតដល់ 30$
ទាញយកកម្មវិធី FAFA009 App ទទួលបាន 2$ ភ្លាមៗ
ការចាប់រង្វាន់ពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍ !! ឈ្នះជាទឹកប្រាក់រហូតដល់$288 !
ប្រម៉ូសិនប្រាក់ត្រឡប់លើកីឡារហូតដល់ 300%
ទិញ FREE SPIN និងទទួលបានប្រាក់បន្ថែម 20% ពីការឈ្នះ
លេងរ៉ូឡែត ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមរហូតដល់ 228$
ការប្រកួត FAFA009 Tiktok
កីឡា នាំសំណាងរង្វាន់រហូតដល់ 558$
កាសុីណូបន្តផ្ទាល់ នាំសំណាងរង្វាន់រហូតដល់ 558$
ROYAL CASINO ដាក់ប្រាក់ 20$ ថែម 5$
រង្វិលជុំនៃ ការភ្នាល់បាល់ ( ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុត $688 )
ដាក់ប្រាក់ 50$ ទទួលបានអាវកីឡា Grade A++ ពី ឃួនឡា បូរ៉ាវី
ផ្ទុះបុងបក ថែមលុយជូន 250$
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញ 10% សំរាប់បាល់ទាត់
ហ្គេមបាញ់ត្រី បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 10%
បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 5%
ថែមជូន 10$ សម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត
ដាក់ប្រាក់ 10$ ដល់ 50$ ហ្វ្រី 2$ ភ្នាល់បាន
ដាក់ប្រាក់ 100$ ដល់ 499$ ហ្វ្រី 5$ ភ្នាល់បា
ដាក់ប្រាក់ 500$ ដល់ 1,000$ ហ្វ្រី 10$ ភ្នាល់ប
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 100% - ការភ្នាល់វិលជុំ 20ដង
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 20%
ប្រាក់រង្វាន់ 10%
ដាក់ប្រាក់ 3$ ថែមជូន 0.5$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម - 5ដង
ដាក់ប្រាក់ 10$ ថែមជូន 2$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម - 15ដង
ដាក់ប្រាក់ $50 ថែម $10
ភ្នាល់បាល់ បង្វិលប្រាក់សង 1.5% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (អត្តនោម័ត)
កីឡាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 1% (អត្តនោម័ត)
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
ហ្គេមស្លត់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%